sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

L’actuació administrativa automatitzada està prevista a l'article 41 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Es tracta de qualsevol acte o actuació d’una administració pública, en el marc d’un procediment administratiu, sense que hi hagi intervingut de manera directa un empleat públic, realitzats íntegrament a través de mitjans electrònics.

L'article 42 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, contempla la utilització del segell electrònic, basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica, o d'un sistema de codi segur de verificació (en endavant, CSV), com a supòsits de signatura electrònica en l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.

Normativa reguladora de les actuacions administratives automatitzades:

Normativa de la creació dels segells electrònics:

Normativa de creació del CSV:

  • Inspecció General: Ordre HAP/533/2016, de 13 d'abril, que regula les actuacions administratives automatitzades en l’àmbit de les seves competències, així com l'ús del sistema de CSV.
  • Secretaria General de Pressupostos i Despeses i Intervenció General de l'Administració de l'Estat: Ordre HAC/1108/2019, de 7 d'octubre, per la qual s'estableix l'ús del sistema de codi segur de verificació.

Normativa conjunta d'actuacions administratives automatitzades i segells electrònics: