sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

Dirección General de Tributos

Aquesta seu electrònica permet accedir als serveis electrònics oferts per la Direcció General de Tributs (cal certificat digital o DNI electrònic per poder accedir-hi):

  • Procediment per a la presentació de consultes tributàries a l'empara dels articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • Autorització, a les entitats cooperatives, d’adquirir un percentatge de participació de més d’un 40% d’entitats no cooperatives. Des d'1 de gener de 2022 la competència per a la resolució de les autoritzacions a les entitats cooperatives per prendre participacions en percentatge superior al 40 % correspon a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (Ordre HFP/1500/2021, de 29 de desembre, de delegació de competències i per la qual es fixen els límits de les competències de gestió pressupostària i concessió de subvencions i ajudes dels titulars de les Secretaries d'Estat).
  • Procediment de concessió de beneficis tributaris per a autopistes de peatge.
  • Règim d’entitats navilieres en funció del tonatge.

Per accedir-hi, cliqueu sobre SERVEIS ELECTRÒNICS, a la part esquerra.

Si el que desitgeu és accedir a les bases de dades de les consultes (vinculants i no vinculants) resoltes per la Direcció General de Tributs des de l'any 1997, cliqueu sobre l’enllaç següent (no es necessita identificació electrònica, l'accés és lliure i anònim):

Si desitgeu un altre tipus d’informació relacionada amb les activitats que desenvolupa la Direcció General de Tributs, podeu clicar sobre els enllaços següents: