sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Institut d’Estudis Fiscals

IEF

Institut d’Estudis Fiscals

Becas de formación en investigación para titulados universitarios

Becas de formación en investigación para titulados universitarios

Òrgan responsable: Institut d'Estudis Fiscals

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 182420

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC), des de “ANAR Al PROCEDIMENT”.

La identificació d’usuari es fa mitjançant la plataforma Cl@ve, de manera que se us redirigirà al seu sistema de validació d’identitat on se us facilitaran diversos mitjans d’autentificació.

Per registrar-vos, haureu de disposar del DNIe o del Certificat electrònic en vigor i tenir instal·lat AutoFirma, ja que és l'aplicació que s’utilitza per al procés de signatura de la sol·licitud.

El Formulari de sol·licitud de la beca es troba disponible a la pàgina web de l’Institut d'Estudis Fiscals: https://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasFormacion.vbhtml

Un cop emplenat, s’ha de generar un document de sol·licitud en format PDF, firmar-lo electrònicament i presentar-lo a través del REC com a document annex. Per a la signatura es recomana utilitzar AutoFirma.

Les sol·licituds obtingudes a través del formulari que no s’hagin signat i presentat electrònicament, no seran admeses al procediment.

Al Registre General (REC): Alta de registre electrònic, s’haurà d’emplenar:

 • Dades de l’interessat: dades d’identificació, domicili, etc.
 • Dades de la sol·licitud, de la forma que s’indica tot seguit:
  • Organisme destinatari: Instituto de Estudios Fiscales (Institut d'Estudis Fiscals)
  • Assumpte: Beques de formació i investigació 2023 / SIA: 182420
  • Exposa / Sol·licita: s’haurà de consignar “S’adjunta la documentació següent:
   • Sol·licitud de beca de formació en investigació per a titulats universitaris.
   • Títol universitari: Certificació acadèmica personal oficial completa.
   • Documents acreditatius de mèrits (fer llista dels títols o diplomes, en particular d’idiomes i informàtica, programes formatius, experiència laboral i d’investigació, etc. a efectes de valoració).”

Als documents annexos s’haurà d’adjuntar::

 • La instància de sol·licitud en PDF signada electrònicament amb DNIe o Certificat electrònic en vigor.
 • La documentació relacionada a l'Apartat Vuitè de la Resolució de la convocatòria de beques, “Documentació a presentar pels sol·licitants”.

Ajuda: