sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Imposts' com a criteri de cerca
  Imposts
 • Eliminar 'Junta Arbitral del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc' com a criteri de cerca
  Junta Arbitral del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Resultat de la cerca

 • Plantejament de conflicte davant la Junta Arbitral del Concert Econòmic del País Basc | Codi SIA: 3013923

  El procediment davant la Junta Arbitral s'inicia mitjançant el plantejament del conflicte o discrepància per l'Administració de l'Estat, per les Diputacions Forals, per una Comunitat Autònoma, per la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa prevista en el Concert Econòmic o a instàncies de l'obligat tributari. La Junta Arbitral resoldrà conforme a dret, d'acord amb els principis d'economia, celeritat i eficàcia, totes les qüestions que ofereixi l'expedient, hagin estat o no plantejades per les parts o els interessats en el conflicte, incloses les fórmules d'execució. Els acords d'aquesta Junta Arbitral, sense perjudici del seu caràcter executiu, seran únicament susceptibles de recurs en via contenciós-administrativa davant la Sala corresponent del Tribunal Suprem.