sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Direcció General de Tributs' com a criteri de cerca
    Direcció General de Tributs

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Règim d’entitats navilieres en funció del tonatge

Aplicació del règim de les entitats navilieres en funció del tonatge. Les que hi optin podran tributar per la renda derivada de l'explotació de vaixells, propis o arrendats, aplicant un règim d'estimació objectiva. El règim consisteix, bàsicament, en la determinació de la base imposable corresponent a l’explotació, la titularitat, o la gestió tècnica i de la tripulació dels vaixells que reuneixin una sèrie de requisits, aplicant l’escala establerta a la Llei de l’impost sobre societats, tenint en compte les tones netes registrades de cadascun.

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991708