sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Direcció General de Tributs' com a criteri de cerca
  Direcció General de Tributs

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Règim dentitats navilieres en funció del tonatge

Aplicació del règim de les entitats navilieres en funció del tonatge. Les que hi optin podran tributar per la renda derivada de l'explotació de vaixells, propis o arrendats, aplicant un règim d'estimació objectiva. El règim consisteix, bàsicament, en la determinació de la base imposable corresponent a lexplotació, la titularitat, o la gestió tècnica i de la tripulació dels vaixells que reuneixin una sèrie de requisits, aplicant lescala establerta a la Llei de limpost sobre societats, tenint en compte les tones netes registrades de cadascun.

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991708

​​​​​​​​​​​​​​Llegeixi detingudament aquestes instruccions i segueixi-les pas a pas, com a pas previ a "ANAR Al PROCEDIMENT"

 1. La forma de presentació en el registr​o electrònic serà conforme al que s'estableix en l'article 16.4.a) de la citada Llei 39/2015​.
 2. Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur/segur de comunicació, i com a requisit indispensable per signar la sol·licitud haurà d'utilitzar qualsevol certificat electrònic reconegut per la plataforma @Firma.
 3. ​​​Instruccions especifiques (format PDF) per emplenar el formulari de presentació d'escrits de propòsit general per a aquest procediment.
 4. Empleni el formulari de presentació d'escrits de propòsit general (Botó " ANAR Al PROCEDIMENT") adjuntant els fitxers i documentació addicional que desitja aportar.

Si va a actuar per mitjà de representant pot acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (art. 32.3 del RD 203/2021), i entre uns altres, mitjançant un model (d'ús no obligatori) de representació voluntària que li oferim per facilitar-li la labor. Per utilitzar aquest model descargelo directament en una unitat local del seu ordinador (no obrir-ho directament des del navegador!)​.​​

Si en un m​​omento posterior a la presentació de formulari, l'interessat, per iniciativa pròpia o en tràmit d'esmena, hagués d'aportar documentació complementària omesa en la presentació d'aquest formulari, ho podrà fer també per via electrònica (únicament per aquesta via per als obligats als quals es refereix l'article 14.2 de la llei 39/2015), utilitzant el formulari genèric de l'Administració i el codi d'organisme especificat en les instruccions del punt 3.

Si​empre que es realitzi la presentació complementària de documents electrònics separadament al formulari principal, l'interessat haurà d'esmentar el nombre o codi de registre individualitzat proporcionat en la iniciació d'aquest procediment, o qualsevol altra informació o dades que permetin identificar unívocament el formulari inicial que comença a l'expedient administratiu.

Així mateix, si desitja consultar l'estat de tramitació de la seva sol·licitud, haurà d'utilitzar el mateix formulari genèric anteriorment esmentat, el codi d'organisme especificat en les instruccions del punt 3 i esmentar el nombre o codi de registre individualitzat proporcionat en la iniciació d'aquest procediment.

Per cua​l​quier tipus de consulta tècnica o del contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es.