sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

La Sotssecretaria d’Hisenda i Funció Pública s’ocupa, entre d’altres coses, de la gestió i l’administració dels recursos humans i els serveis interns relatius a edificis, mitjans materials, règim interior i registre general, xarxes internes de comunicacions i sistemes d’informació dels serveis comuns del Ministeri.

Entre els serveis que presta a la ciutadania, la sotssecretaria és la responsable de gestionar les convocatòries de proves selectives, previstes a l’oferta d'ocupació pública, per accedir als cossos de funcionaris adscrits a aquest ministeri, i per a les places que s'hagin de cobrir amb personal laboral fix de nou ingrés.

També és responsable de la convocatòria i la resolució dels concursos per a la provisió dels llocs de treball adscrits a aquest Ministeri.

Per últim, en relació amb els immobles arrendats per aquest ministeri, és el órgan responsable de la tramitació de les sollicituds de pagament de les rendes, així com d’altres despeses associades a aquestes.

Per a més informació, poden consultar le pàgine següent del portal del Ministeri:

Sobre els serveis relatius a l’ocupació pública al Ministeri