sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Informació sobre el tractament de les dades personals de l'interessat

A l'empara del Reglament (UE) 2016/679, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets, els interessats poden posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 750604

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu amb deteniment aquestes indicacions

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre electrònic general de l'AGE (REC). Des d’"ANAR A PROCEDIMENT" podeu:

  • Enviar la vostra sol·licitud electrònicament
  • Consulteu l'estat de tramitació del vostre procediment
  • Consulteu la informació relativa a l'accés al registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a través d'altres mitjans, previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan demaneu informació sobre el tractament de dades personals davant del Ministeri d'Hisenda, tingueu en compte les indicacions següents a l'apartat “dades de la sol·licitud”:

  • Organisme destinatari: la sol·licitud l’heu de dirigir a la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp "Informació sobre el tractament de dades personals de l'interessat" 
  • A l’empara del Reglament general de protecció de dades, en els camps “Exposa” i “Sol·licita” escriviu clarament la informació requerida pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals i a l'exercici dels vostres drets. Disposeu d'una relació completa i actualitzada dels tractaments de dades personals que realitza el Ministeri d'Hisenda, exclosos els seus organismes dependents, amb la indicació dels responsables respectius en el Registre d'activitats de tractament.

Podeu baixar el formulari següent, per adjuntar-lo o tramitar-ho presencialment (PDF aprox 205,95 KB)

Per incidències tècniques que afectin al Registre general electrònic de l'AGE podeu contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html

Enllaç a la informació del procediment al portal del ministeri.