sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de Hacienda y Función Publica.

Amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l'afectat podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de l'entitat contra la qual es reclami (Art. 37 de la LOPDyGDD)

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 1986989

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu amb deteniment aquestes indicacions.

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre electrònic general de l'AGE (REC). Des d’"ANAR A PROCEDIMENT" podeu:

  • Enviar la vostra sol·licitud electrònicament
  • Consulteu l'estat de tramitació del vostre procediment
  • Consulteu la informació relativa a l'accés al registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a través d'altres mitjans, previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan presenteu una reclamació davant la delegada de protecció de dades d’Hisenda, a l'apartat “dades de la sol·licitud” tingueu en compte les indicacions següents:

  • Organisme destinatari: heu de dirigir la reclamació a la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp "Reclamació prèvia potestativa davant la delegada de protecció de dades d'Hisenda"
  • En els camps “Exposa” i “Sol·licita” escriviu clarament el motiu de la reclamació, identificant el responsable del tractament contra el qual reclameu.Disposeu d'una relació completa i actualitzada dels tractaments de dades personals que realitza el Ministeri d'Hisenda, exclosos els seus organismes dependents, amb la indicació dels responsables respectius en el Registre d'activitats de tractament.

Podeu baixar el formulari següent, per adjuntar-lo o tramitar-ho presencialment (PDF aprox 208,17 KB)

Per incidències tècniques que afectin al Registre general electrònic de l'AGE podeu  contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html

Per a qualsevol tipus de consulta envers el procediment per presentar una reclamació prèvia potestativa davant la delegada de protecció de dades d'Hisenda, podeu anar a la informació sobre el tractament de dades personals.

Enllaç a la informació del procediment al portal del ministeri