sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Reclamació prèvia potestativa davant el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda

Amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l'afectat podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de l'entitat contra la qual es reclami (Art. 37 de la LOPDyGDD)

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 1986989

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu detingudament aquestes indicacions​":

A l'apartat 1. Dades de qui presenta l'escrit:

  • Empleneu les dades postals amb l’adreça on voleu rebre les notificacions derivades d'aquest procediment
  • Si opteu per la notificació electrònica, comproveu que la vostra adreça de correu electrònic és correcta.

A l'apartat 2. Dades de l'escrit:

  • L'òrgan destinatari de l'escrit és el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda, les funcions de la qual han estat assumides per la Secretaria General Tècnica. Ha de dirigir el seu escrit a la Secretaria General Tècnica..
  • En el camp assumpte escrigui: Reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades.
  • En els camps exposa i sol·licita indiqui de forma clara els motius de la seva reclamació, indicant, si ho coneix, el responsable o encarregat de tractament contra el qual reclama. Disposa d'una relació completa i actualitzada dels tractaments de dades personals que realitza el Ministeri d'Hisenda, amb indicació dels seus respectius responsables, en aquest enllaç al Registre d'Activitats de Tractament publicat al Portal del Ministeri..

Enllaç a les especificacions tècniques del formulari relatives als mitjans d'identificació i el tipus i configuració del navegador d'Internet, per al funcionament correcte de l'aplicació.

Enllaç on baixar el formulari, per tramitar el procediment via presencial o incloure’l  com a document adjunt al formulari electrònic (PDF, aprox. 204,95 KB)

Per a qualsevol tipus de consulta relativa a l'exercici dels drets sobre les vostres dades personals, podeu dirigir-vos al procediment d'informació sobre el tractament de dades personals de l'interessat

Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es