sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Biblioteca Central del Ministerio

Com a òrgan directiu, la Secretaria General Tècnica té competència sobre els serveis comuns relatius a la producció normativa, l’assistència jurídica, la informació i les publicacions, el delegat de protecció de dades, i la coordinació de la reutilització de la informació pública.

D’entre els serveis que presta al ciutadà en l'exercici dels seus drets, la Secretaria General Tècnica rep, instrueix i, si escau, proposa la resolució de reclamacions i recursos que puguin interposar-se, excepte els relatius a les qüestions tributàries, que corresponen als tribunals economicoadministratius.

També és el responsable de publicar la normativa vigent del departament, atendre les demandes d'informació general de caràcter administratiu, i certificar o emetre còpies legalitzades de documents i expedients administratius que siguin a l'Arxiu General.  A més, s'encarrega de coordinar les peticions de reutilització de l'informació pública que es dirigeixin al departament.

Finalment, el delegat de protecció de dades del ministeri atendrà les reclamacions que es dirigeixin, amb caràcter previ, a la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les sol·licituds d'informació relacionada amb la matèria.

Per iniciar la tramitació dels serveis competència d'aquesta unitat, accediu a l'enllaç "SERVEIS ELECTRÒNICS" que trobareu a l'esquerra de la pantalla. Per a més informació, podeu consultar les pàgines següents del portal del ministeri, corresponents a les matèries de la seva competència::