sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Finançement Territorial

La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local és l'òrgan directiu al qual, sota l'autoritat del titular de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, correspon la direcció, l'impuls i la coordinació de les competències atribuïdes al departament en matèria de relacions amb les comunitats autònomes, les ciutats amb estatut d'autonomia i les entitats que integren l'administració local. 

En conseqüència, li correspon l'acompliment de la Secretaria del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes, així com les relacions amb altres òrgans de coordinació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes i entitats locals, en l'àmbit de les seves competències.

Per a més informació economicofinancera relativa al sector local o a l’autonòmic, podeu consultar, en el portal del ministeri, les oficines virtuals següents: