sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

Informe Preceptivo Oficina Nacional de Avaliación (artigo 333.3 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público)

Este trámite permite solicitar ante esta Entidade a emisión dun informe que analice a sustentabilidade financeira dos contratos de concesións de obras e contratos de concesións de servizos, así como os acordos de restablecemento do equilibrio económico que deban adoptarse nestes tipos de contratos, de conformidade co disposto no artigo 333 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e o artigo 1 da Orde HFP/1381/2021, do 9 de decembro, pola que se regula a organización e funcionamento da Oficina Nacional de Avaliación.

Órgano responsable: Oficina Nacional de Evaluacion

Materia: Contratación

Código SIA: 2716766

O informe solicitarase con carácter previo á licitación pública sempre que se trate dun contrato de concesión de obras ou de concesión de servizos, celebrado por poderes ou entidades adxudicadoras (ou outros entes ou organismos dependentes) da administración xeral do estado ou das corporacións locais, así como daquelas comunidades autónomas que se adheriron á ONE.

Estes contratos deben ter as características descritas nas letras a) e b) do artigo 333.3 de LCSP.

Tamén se solicitará informe dos acordos de restablecemento de equilibrio do contrato (segundo o previsto nos artigos 270.2 e 290.4 da LCSP), se son concesións de obras ou concesións de servizos informadas previamente de conformidade coas letras a) e b) do mencionado artigo 333.3 da LCSP ou supón incorporar aos contratos elementos que as fan susceptibles de informe a condición de que o valor estimado do contrato sexa superior a un millón de euros.

O procedemento iniciarase a través do enchemento da solicitude que se atopa no portal tramitador, achegando toda a documentación que resulte necesaria de acordo á propia LCSP e á Orde HFP/1381/2021, do 9 de decembro, pola que se regula a organización e funcionamento da Oficina Nacional de Avaliación.

Para máis información sobre como presentar a solicitude de informe, consulte a páxina https://www.hacienda.gob.es/gl-ES/Oirescon/Paginas/one-guia.aspx.

Os informes preceptivos serán evacuados no prazo de trinta días hábiles. Este prazo contarase desde a entrada da solicitude por vía electrónica ou, en caso de ser necesario requirir documentación adicional, desde o día que teña entrada a documentación completa requirida pola ONE para a adecuada elaboración do seu informe preceptivo.