sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

Autorització, a les entitats cooperatives, d’adquirir un percentatge de participació de més d’un 40% d’entitats no cooperatives

L'article 13 de la Llei 20/1990 regula les causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida, i recull, a l’apartat 9, l'adquisició de participacions en entitats no cooperatives en quantia superior al 10% del seu capital. Excepcionalment, es poden adquirir participacions superiors que, si excedissin del 40%, han de ser autoritzades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, sempre que es justifiqui que "coadjuven al millor compliment dels fins socials cooperatius, i no vulneren els principis fonamentals d'actuació d'aquestes entitats”

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991711

​​