sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Qüestió de nul•litat (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

Pot presentar-se en els casos previstos a l'article 39 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els terminis contemplats en els apartats tercer i quart.

Òrgan responsable: Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998959

  • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
  • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
  • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts pel Tribunal Central de Recursos Contractuals: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es