sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

Sol·licitud d'informació prèvia. Formulari de presentació de sol·licituds

Regula el procediment per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de suport públic temporal amb càrrec al Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques, creat per l'article 2 del Reial decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.

Òrgan responsable: Societat Espanyola de Participacions Industrials

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 2404766

GUIA PER SOL·LICITAR ELS AJUTS AMB CÀRREC AL FONS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA

El Consell Gestor del fons ha elaborat una Guia per sol·licitar el suport públic temporal, ajustada als requisits i les condicions d'elegibilitat exigits per l'Acord del Consell de Ministres del 21 de juliol del 2020.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ PRÈVIA

Abans de presentar la sol·licitud, l'empresa interessada pot demanar informació prèvia sobre la naturalesa i l’abast d'aquest tipus d'ajuts públics temporals (Annex 0 de la GUIA)

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE APOYO PÚBLICO

 1. Inici: El procediment s'inicia electrònicament mitjançant una sol·licitud de l'empresa interessada, que, entre altres requisits, no pot ser financera, amb el formulari Annex I, sol·licitud de suport públic temporal amb càrrec al Fons, de la "" GUIA ""

  La sol·licitud de l’ajut ha d'anar acompanyada de la documentació següent, compresa a la GUIA:

  • Annex II (declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions per obtenir l'ajut)
  • Annex III (Pla de viabilitat de l'empresa en el mig i llarg termini)
  • Annex IV (declaració responsable relativa a la concurrència de determinades condicions d'elegibilitat)

  A la sol·licitud hauran de concretar-s’hi clarament els fets, les raons i la petició, per verificar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima. La concessió de l'ajut públic se supedita al compliment de determinades condicions generals i criteris d'elegibilitat especificats en els apartats 1 i 2 de l'Annex II de l'Acord de Consell de Ministres del 21 de juliol del 2020.

 2. Tramitació: Al SEPI li correspon l'anàlisi i la valoració de les sol·licituds presentades, prèvies a la resolució del Consell Gestor del Fons.
 3. Resolució: Correspon al Consell Gestor del Fons. En el cas de que s'aprovi l'ajut, serà necessària l'autorització del Consell de Ministres . El termini màxim per resoldre les sol·licituds serà de sis mesos, comptadors des de la presentació, amb el silenci administratiu negatiu. Les resolucions de consell gestor posen fi a la via administrativa, i es pot interposar recurs contenciós administratiu (article 2, apartats 6 i 7, del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació)                

  La concessió i el pagament de l’ajut queden condicionats a l'aprovació, per part de l'òrgan competent de l'empresa, de l'acord de suport financer públic temporal i de l'acord d'accionistes o, si escau, de  l'acord de gestió amb la companyia, establerts a la resolució del consell gestor (apartat 1.2 de l'Acord de Consell de Ministres

  Les comunicacions i notificacions que el SEPI hagi de realitzar es faran a través de la plataforma Notific@, accedint a la carpeta ciutadana.