sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

D’acord amb l’article 1.1 b) de l’Ordre HAP/547/2013, de 2 d’abril (PDF, aprox. 233,58 KB), per la qual es crea i regula el registre electrònic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant una Resolució de 21 de desembre de 2015 (PDF, aprox. 305 KB), de la Sotssecretaria, es va aprovar la relació dels documents electrònics normalitzats en l’àmbit de competència del registre electrònic del ministeri.

L'article 2.2 a) de la dita ordre determina també que l'aprovació o modificació dels formularis per a les sol·licituds, escrits i comunicacions normalitzats corresponen als directors generals del departament i als directors dels organismes adherits. A més, s’hi especifiquen els camps que s’han d’emplenar obligatòriament i els criteris de congruència entre les dades consignades en el formulari. Les resolucions d'aprovació d'aquests formularis es publicaran en el butlletí oficial del ministeri i es divulgaran a través de les seus electròniques d’accés al registre.

No obstant això, la disposició transitòria primera de l’ordre esmentada determina que s'exclouen d'aquest tràmit els formularis que ja haguessin estat aprovats, ajustant-se al que estableix la regulació dels registres electrònics dels Ministeris d'Economia i Hisenda i de Política Territorial i Administració Pública suprimits, sempre que no s’haguessin modificat.

  • Formularis per a recursos i reclamacions: Resolució de 13 d'abril de 2011 (PDF, aprox. 20,6 MB), de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aproven els formularis normalitzats per a la presentació electrònica de procediments i tràmits de la seva competència.
  • Formulari per a concursos de personal funcionari: Resolució de 22 de desembre de 2010 (PDF, aprox. 867 KB), de la Sotssecretaria del Ministeri d'Economia i Hisenda,  per la qual s'aprova el formulari normalitzat per a la presentació electrònica de sol•licituds per participar en els concursos de provisió de llocs de treball de funcionaris.
  • Formularis per a reclamacions economicoadministratives: Resolució de 21 de febrer del 2011 (PDF, aprox. 3,52 MB), de la presidència del Tribunal Economicoadministratiu Central, per la qual s'aproven els formularis normalitzats per a la presentació electrònica de reclamacions economicoadministratives, altres recursos i incidents de la via economicoadministrativa, al·legacions i comunicacions als tribunals economicoadministratius.
  • Formularis per a queixes i suggeriments: Resolució de 13 d'octubre de 2010 (PDF, aprox. 3,22 MB), de la Inspecció General del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aproven els formularis normalitzats per a la presentació electrònica de queixes i suggeriments.
  • Formularis per a patrimoni: Resolució de 20 de setembre de 2010 (PDF, aprox. 272 KB), de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, mitjançant la qual s'aproven els formularis normalitzats per tramitar, per part de les entitats financeres, la comunicació dels béns mobles i saldos abandonats per via electrònica.